Dofinansowanie MKiDN

Modlitwa w drodze

Sakrament bierzmowania w naszej Parafii jest udzielany uczniom klas 3 gimnazjum. Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

– udział w sakramentalnym życiu Kościoła (Msza św. niedzielna, Msza św. młodzieżowa, sakrament pokuty, itd.)
– uczęszczanie na katechezę szkolną (co po każdym etapie przygotowania potwierdzi katecheta),
– udział w parafialnym przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania (spotkania w grupach, zaangażowanie w działalność charytatywną w parafii, wolontariat itp.)

Przygotowanie

Odbywa się w szkole oraz w salkach przy parafii (katechezy mistagogiczne). Zgodnie z zaleceniami Komisji Wychowania Katolickiego KEP, przygotowanie kandydatów do bierzmowania trwa 3 lata. Przygotowanie kandydatów należy zatem rozpocząć w I klasie gimnazjum. W całym okresie przygotowania zaleca się spotkania formacyjne w małych grupach, połączone niekiedy ze wspólną celebracją liturgiczną. W pierwszym i drugim roku przygotowania formacja kandydatów odbywa się w rytmie spotkań miesięcznych, natomiast w trzecim roku przygotowania – spotkań cotygodniowych.

Świadek bierzmowania

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:
• miał ukończony 16 rok życia
• sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
• prowadził życie zgodne z wiarą
• może być to ojciec lub matka bierzmowanego.


Warunkami ostatecznego dopuszczenia kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania są:

– uzyskanie pozytywnej opinii osoby przygotowującej kandydata,
– uzyskanie pozytywnej opinii katechety szkolnego o postawie kandydata,
– pozytywny wynik indywidualnej rozmowy duszpasterza z kandydatem, weryfikującej ostatecznie jego przygotowanie.

Jej treścią mają być zagadnienia podejmowane podczas spotkań przygotowujących kandydata w parafii.
W sytuacjach trudnych, przed decyzją o dopuszczeniu kandydata do bierzmowania, duszpasterz powinien zasięgnąć dodatkowej opinii u wszystkich odpowiedzialnych za jego przygotowanie (osoba kierująca przygotowaniem, rodzice, katecheta szkolny i inni).

Kandydat do Bierzmowania (każdy rok formacyjny) prowadzi dzienniczek praktyk życia duchowego (obecności na mszach niedzielnych i młodzieżowych, spotkaniach formacyjnych przy Parafii, przystępowania co miesiąc do Sakramentu Pokuty i nabożeństw związanych z rokiem kościelnym) Na koniec roku formacyjnego katecheta w szkole wypisuje opinię z zachowania i ocenę z religii na poziomie szkoły gimnazjalnej. Dziennieczek składamy w kancelarii parafialnej.